Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla Collect Consulting S.A.

CERT_WORLDMiło nam poinformować o przyznaniu Collect Consulting Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej.

Przyznane wyróżnienie nadawane jest przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych należą wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej przez D&B Poland. Wyróżnionym może zostać przedsiębiorstwo, którego dane finansowe dają gwarancję wysokiego poziomu rentowności, zdolności kredytowej i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Kolejny projekt Gminy Mikołów otrzymał dofinansowanie

Miło nam poinformować, iż Gmina Mikołów otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet VI, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta”. W ramach prac przygotowawczych eksperci Collect Consulting opracowali studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową.
Tym razem realizowane przedsięwzięcie przez Gminę Mikołów skupiać się będzie na poprawie atrakcyjności i ładu przestrzeni publicznej, poprzez budowę na terenie reprezentacyjnego Parku Planty obiektu realizującego funkcje społeczne, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne.

Collect Consulting przeprowadził szkolenie na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Collect Consulting na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zorganizował w dniach 14 i 15 czerwca dwudniowe szkolenie dla sekretarzy i pracowników biur 16-tu Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego. z funduszy europejskich. Szkolenie dotyczyło przeglądu dostępnych funduszy europejskich, sposobu pozyskiwania unijnych dotacji, w tym sporządzania wniosków o dofinansowanie dotyczących działań na rzecz rozwoju dialogu społecznego.

Collect Consulting Spółką Akcyjną

Wszystkich naszych klientów, partnerów biznesowych, podwykonawców oraz dostawców chcieliśmy poinformować, iż z dniem 10 czerwca 2011 roku na podstawie przepisu art. 551 i nast. kodeksu spółek handlowych nastąpiło przekształcenie spółki działającej pod firmą Collect Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Rolnej 14 w spółkę przekształconą Collect Consulting S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Rolnej 14.

W związku z czym zgodnie z fundamentalną zasadą przekształcenia, jaką jest zasada kontynuacji, wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej przysługują spółce przekształconej tj. Collect Consulting S.A., zgodnie z przepisem art. 553 kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że nie jest konieczne podejmowanie żadnych dalszych czynności, aby doszło do przeniesienia praw i obowiązków spółki przekształcanej, bowiem istnieje ten sam podmiot, który zmienił jedynie formę prawną. Spółka przekształcona jest podmiotem stosunków cywilnoprawnych, a dzień przekształcenia nie powoduje zmian w treści tych stosunków cywilnych pomiędzy spółką a osobami trzecimi, czyli wierzycielami czy dłużnikami.

Skutkiem prawnym przekształcenia jest jedynie zmiana formy organizacyjno – prawnej spółki przekształcanej oraz zmiana nr KRS.

Klient Collect Consulting otrzymał dofinansowanie

Miło nam poinformować, iż Gmina Mikołów przy wsparciu doradców Collect Consulting,otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Priorytet V Środowisko w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze. Doradcy Collect Consulting opracowali studium wykonalności inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II”.

Collect Trainings zaprasza na kolejną rundę szkoleń

Collect Trainings, jednostka szkoleniowa Collect Consulting zaprasza na kolejną rundę szkoleń biznesowych. W najbliższym czasie odbędą się szkolenia z zakresu pomocy publicznej, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzania projektami unijnymi. Więcej na: www.collect.pl/aktualne-szkolenia

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Panią Magdaleną Grabowską – specjalistką ds. szkoleń – m.grabowska@collect.pl lub pod numerem telefonu 32 203 20 53 w. 27.