Collect Consulting wraz Polskim Instytutem Biznesu doradcą Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Doradcy Collect Consulting wraz z ekspertami Polskiego Instytutu Biznesu realizują projekt doradczy dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którego celem nadrzędnym jest opracowanie projektów działań biznesowych dla wybranych branż działalności gospodarczej na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Doradcy Collect Consulting skupią się na branży spożywczej oraz informatycznej, z kolei eksperci z Polskiego Instytutu Biznesu skupią się na branży chemicznej oraz drzewno-meblarskiej. Każda z instytucji odpowiedzialna za swoją branżę ma za zadanie przygotować opracowania tematyczne poruszające między innymi takie kwestia jak, perspektywy i strategie rozwoju firm z danej branży na 4 wybranych rynkach europejskich, następnie zaprezentowanie instrumentów finansowych dla rozwoju eksportu danej branży wraz z możliwościami i uwarunkowaniami wejścia na dany rynek europejski, jak również zaprezentowanie struktur klastrowych funkcjonujących na wybranych rynkach europejskich.

Eksperci Collect dla Powiatu Leżajskiego

Eksperci Collect Consulting na zlecenie Powiatu Leżajskiego reprezentowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku opracują ramy merytoryczne i organizacyjno – prawne dla Regionalnego Centrum Monitorowania Zawodów.

Przedmiotem prac ekspertów Collect Consulting jest opracowanie ram merytorycznych i organizacyjno – prawnych Regionalnego Centrum Monitorowania Zawodów (RCMZ) dla projektu realizowanego w ramach Działania 9.6  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” 

Eksperci opracują dwie alternatywne koncepcje funkcjonowania RCMZ, jako organu doradczego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Według założeń RCMZ ma być organem kolegialnym powołanym min. do prowadzenia obserwacji rynku pracy, monitorowania zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz rekomendowania zmian w obszarze szkolnictwa zawodowego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolimy w zakresie PPP

Collect Consulting na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeprowadzi cykl szkoleń z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla pracowników urzędu.

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z partnerstwem publiczno-prywatnym, w tym przede wszystkim przygotowanie projektu od koncepcji aż do uchwały, omówienie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym od strony prawnej i organizacyjnej. Ponadto zostanie poruszona także tematyka roli instytucji pozarządowych w prawodawstwie dotyczącym PPP oraz kontrola realizacji projektu PPP.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Niejasne przepisy o długu publicznym utrudnią inwestycje

malgorzata_okularczyk

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. nr 19, póz. 100 z późn. zm.) oraz ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. nr 19, póz. 101 z późn. zm.) zaktywizowały rynek samorządowy w zakresie podejmowania współpracy z inwestorami przy realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych i świadczeniu usług publicznych. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w miarę bezboleśnie poradzili sobie z nieco odmiennym i bardziej złożonym trybem wyboru wykonawcy (koncesjonariusza) niż powszechnie stosowanym, niemalże automatycznie wynikającym z ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, póz. 759 z późn. zm.). Systematycznie zaczęła się zwiększać również liczba postępowań na udzielenie koncesji w zakresie budowy (modernizacji) infrastruktury, obiektów użyteczności publicznej, zarządzania nimi i ich utrzymania oraz świadczenia usług w oparciu o ową infrastrukturę – przykładowo w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, rewitalizacji, sportu i rekreacji.

Model koncesyjny okazał się niezwykle praktyczny i przyjazny dla sektora publicznego. Pojawiły się realne możliwości realizacji przedsięwzięć z rozłożonym w czasie finansowaniem bądź też z przeniesieniem całości ciężaru finansowania na koncesjonariusza w zamian za udostępnienie terenu przez koncesjodawcę.

Koncesjonariusz (inwestor) zobligowany jest do przejęcia zasadniczej części ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji. Takie rozwiązania okazały się idealne dla samorządów z uwagi na ich neutralny wpływ na obciążenia budżetowe, szczególne w kontekście pogłębiającego się kryzysu finansów publicznych.

Obecnie jednak pojawiły się nieoczekiwane bariery dla inwestycji. Hamulcem w ich upowszechnieniu jako narzędzia realizacji przedsięwzięć w formule PPP może się okazać rozporzadzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa(Dz.U. nr 252, póz. 1692), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. Poszerza ono bowiem katalog instrumentów finansowych, które mogą znacząco wpłynąć na ocenę poziomu zadłużenia polskich samorządów. A to właśnie partnerstwo publiczno-prywatne miało być panaceum na rosnące wskaźniki zadłużenia. Według przywołanego rozporządzenia tytułem dłużnym zaliczanym do państwowego długu publicznego są m.in.: umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli mają wpływ na poziom długu publicznego; umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, czy umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Wprawdzie rozporządzenie w swojej treści nie wymienia zobowiązań z tytułu koncesji, jednakże umowy te mogą wpływać na ocenę poziomu zadłużenia podmiotu sektora publicznego. Kwestia ta z pewnością wymaga doprecyzowania, by dodatkowo nie zniechęcać gmin do możliwości zawierania umów koncesyjnych z sektorem prywatnym. EGI

Małgorzata Okularczyk, dyrektor z firmy doradczej Collect Consulting

Artykuł pierwotnie ukazał się w Dziennik Gazeta Prawna Tygodnik Samorządowy 23.02.11

Zarządzanie projektem medycznym

Collect Consulting na zlecenie Falck Medycyna Sp. z o.o. będzie zarządzał projektem „Dostawa specjalistycznej aparatury medycznej – endoskopowej, ultrasonograficznej i RTG w celu zwiększenia poziomu dostępności i jakości profilaktyki i diagnostyki prowadzonej przez NZOZ w Ustce”.

Do zadań specjalistów Collect Consulting w obszarze zarządzania projektem należy m.in. doradztwo finansowe, prawne oraz konsultacje w zakresie informacji i promocji, sporządzanie wniosków o płatności, a także sprawozdawczość i raportowanie z przebiegu realizacji projektu.

Projekt będzie realizowany w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.