Collect dla Polskiego ASFALT-u

Collect Consulting na zlecenie spółki Polski ASFALT  będzie świadczyć usługi w zakresie pomocy technicznej związanej z realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii modyfikacji asfaltów drogowych gumą” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nasi specjaliści przeprowadzili już szkolenia dla zespołu realizującego projekt. Ponadto zajmiemy się kompleksowym doradztwem w zakresie zarządzania projektem. Będziemy czuwać nad właściwą realizacją programu badawczego  tj. zgodnie z założeniami określonymi w dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawować kontrolę nad poprawnym rozliczeniem poszczególnych zadań w projekcie.

Polski Asfalt wchodzący w skład spółki STRABAG dzięki wsparciu konsultantów Collect Consulting otrzymał dofinansowanie obecnie realizowanego projektu w wysokości 1 895 860 zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Collect wspiera rozwój nowoczesnych technologii

Collect Consulting na zlecenie Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przygotuje studium wykonalności dla projektu „Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH”.

ACK CYFRONET AGH jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę podlegającą Rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej. ACK zajmuje się problematyką sieci komputerowych oraz działaniami na rzecz realizacji celów i programów polityki państwa w dziedzinie wykorzystania nowych technik i technologii informatycznych.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę hali maszyn – serwerowni z pomieszczeniami na urządzenia infrastruktury technicznej towarzyszącej, w tym m.in. transformatory, rozdzielnie, agregaty prądotwórcze oraz urządzenia podtrzymujące zasilanie.

Projekt będzie realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej.

Orientacja na racjonalizację kosztów

Przedsiębiorstwa sektora MSP to lwia część spośród blisko 1,8 mln aktywnych podmiotów gospodarczych. Mimo znacznego zróżnicowania w strukturze samego sektora MSP, w którym przeważają firmy mikro i małe, warunki w zakresie finansowania są dla większości firm w ww. sektorze dość jednolite.

dr Dariusz Kostyrka – Obecna sytuacja gospodarcza, w porównaniu z tą sprzed kryzysu, nie wpływa, jak się wydaje, zasadniczo ani na skalę, ani też na sposób i charakter decyzji podejmowanych w zakresie finansowania. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że mimo relatywnie dobrych wyników polskiej gospodarki nie zmienił się mocno powściągliwy stosunek banków do finansowania sektora MSP, w szczególności zaś do finansowania firm rozpoczynających swoją działalność lub prowadzących ją na niewielką skalę.

Kwadratura koła

W tej sytuacji mikro i małym przedsiębiorcom, szczególnie tym o krótkiej historii działalności, pozostają dwa podstawowe sposoby finansowania potrzeb bieżących i/lub inwestycyjnych: środki własne oraz zobowiązania. Finansowanie się zobowiązaniami stanowi dość powszechny sposób polskich przedsiębiorców na przetrwanie, choć w wielu przypadkach jest to jedynie złudne panaceum na przedłużanie płynnościowej agonii. Stąd też powszechne narzekania na zatory płatnicze, ale też i na obstrukcję systemu bankowego. Funkcjonuje w opisywanej grupie firm sytuacja swoistej kwadratury koła (dotyczącej finansowania). Banki wiedzą, że ok. 30 proc. firm mikro i małych nie jest w stanie przetrwać jednego roku. Więc podmiotom takim z zasady nie pożyczają, szczególnie w okresach gorszej koniunktury. Z kolei firmy, które upadły, twierdzą, że głównym powodem ich kłopotów był właśnie brak środków na rozwój. Trudno rozsądzić, co jest przyczyną, a co skutkiem.

Elastyczne reagowanie

Interesujący z tej perspektywy jest jednak fakt, że jak dowodzą badania, inwestycje realizowane przez przedsiębiorców zwiększają wskaźniki przeżycia firm z ok. 60 proc. do ponad 80 proc. Stąd też inicjatywy Komisji Europejskiej, takie jak JEREMIE oraz JASMINE, stawiające sobie za cel pomaganie niebankowym „dostawcom” kredytów, którzy zdecydowali się inwestować w małe przedsiębiorstwa. W sposób pozornie paradoksalny niechęć sektora bankowego do szerszego angażowania się w finansowanie MSP, niskie zaangażowanie inwestycyjne firm z tego sektora, a także niski poziom zatrudnienia i wrodzona umiejętność ograniczania wydatków stworzyły przesłanki do elastycznego reagowania opisywanych podmiotów na zmieniające się warunki gospodarcze w Polsce i na świecie.

Projekt dla przemysłu lotniczego

Specjaliści Collect Consulting na zlecenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu przygotują Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Organizacja i budowa Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych”.

Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych będzie placówką naukowo-badawczą wspierającą rozwój czterech lokalnych zakładów lotniczych: Pratt & Whitney Kalisz, WSK PZL-Kalisz, Vac Aero i Meyer Tool.  Powstanie Centrum jest ogromną szansą dla dalszego aglomeracji kaliskiej, polskiego zagłębia przemysłu lotniczego.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Wielkopolskim Klastrem Lotniczym. Wartość całej inwestycji wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych.