Dokumentacja techniczna dla budowy nowego ujęcia wody pitej w Gminie Ciasna.

Nasz zespół inżynierski przygotował na zlecenie Gminy Ciasna program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz. ew. nr 102/1 obręb Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ścieżki rowerowe w Katowicach ukończone!

Dobiegły końca usługi projektowe ścieżek rowerowych w Katowicach.  Z sukcesem ukończyliśmy projekty koncepcyjne przebiegu drogi dla rowerów łączącej dzielnicę Giszowiec z dzielnicą Murcki oraz łączącej dzielnicę Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego zapewniające połączenie planowanej infrastruktury rowerowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap I”.

Czekamy na kolejne zadania związane z rozwojem infrastruktury transportu rowerowego na Śląsku i nie tylko. 

Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Racibórz.

Nasi eksperci wykonali na zlecenie miasta aktualizację planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Racibórz. Zmiany w planie transportowym wynikały z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy o elektromobilności paliwach alternatywnych oraz w oparciu o wyniki analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Raciborza autobusów zeroemisyjnych, którą również przygotowała nasza firma. 

Dokładany wszelkich starań, żeby nasza oferta doradcza w zakresie transportu publicznego była kompleksowa. 

Analizy dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.  w Rudzie Śląskiej zleciło nam sporządzenie analizy finansowej i opracowanie wniosku aplikacyjnego o udzielenie pożyczki w ramach programu priorytetowego „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Barbara oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą w wybranych zlewniach. Naszym zadaniem będzie również analiza wpływu realizowanego przedsięwzięcia na wysokość taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

Czas na Testy Prywatnego Inwestora (Market Economy Investor Principle – MEIP)

Czas na Testy Prywatnego Inwestora (Market Economy Investor Principle – MEIP).

Kolejny raz Dział Doradztwa podejmuje się przygotowania Testu Prywatnego Inwestora. Tym razem na zlecenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. weryfikujemy czy działanie polegające na podwyższeniu kapitału zakładowego przez właściciela – Gminę Siemianowice Śląskie stanowi pomoc publiczną. Collect Consulting posiada wieloletnie doświadczenie w tym obszarze. Testy Prywatnego Inwestora wykonywaliśmy między innymi na zlecenie Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.; Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Sp z o.o. czy Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. 

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do współpracy. 

Strategia rozwoju elekromobilności w mieście Żory!

Nasi eksperci intensywnie pracują nad Strategią rozwoju elektromobilności w mieście Żory. Wspólnie, stosując model partycypacyjny, tworzymy plan działań i analizę możliwych do realizacji inwestycji jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w Mieście uwzględniając inicjatywy Smart City i rozwiązania typu MaaS (Mobility as a Service).

Gminy, które przymierzają się do opracowania strategii rozwoju elektromobilności zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.  

Termomodernizacja w PPP.

Zespół doradców Collect Consulting S.A przygotowuje kompleksowe analizy finansowo-ekonomiczne przedsięwzięcia mającego doprowadzić do wyboru oraz pozyskania partnera prywatnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP”.

Wszystkie podmioty zainteresowane realizacją inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

100% zadowolonych klientów!

W ubiegłym miesiącu wybrane zostały do dofinansowania projekty w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Wśród 39 wybranych projektów zakwalifikowano dwa projekty przygotowane dla naszych klientów. 

Zarówno klientom jak i doradcom gratulujemy wspólnego sukcesu!

Nowe wyzwania projektowe!

Zespół projektowy Collect Consulting S.A. na zlecenie Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A przygotuje koncepcję programowo-przestrzenną budowy nowego budynku biurowego „L” w Świerklanach. 

Usługi projektowe to kolejny pakiet usług, które w ostatnim czasie wprowadziliśmy do swojej oferty by w pełni kompleksowo wspierać swoich klientów.

Pin It on Pinterest