Doradztwo transakcyjne dla Kieleckiego Parku Technologicznego.

Kielecki Park Technologiczny zlecił naszej firmie wykonanie analizy możliwości dysponowania wytworzonym majątkiem i warunków sprzedaży nieruchomości należącej do Gminy Kielce, nabytego w ramach projektu infrastrukturalnego dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodnie 2007-2013.  Analiza i ocena obejmować będzie trzy podstawowe obszary: prawny, występowania pomocy publicznej oraz podatkowe skutki sprzedaży nieruchomości.

Noworoczne wyzwania w gospodarce odpadami.

Z nowym rokiem rozpoczynamy pracę dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie. Nasi eksperci opracują biznesplan, wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu polegającego na rozwoju funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Mikołów poprzez uruchomienie przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie działalności związanej z odbiorem odpadów z nieruchomości, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a także prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Gratulujemy YAKUDO PLUS!

Projekt badawczo-rozwojowy przygotowany przez doradców Collect Consulting SA, jako jeden z pośród dwudziestu wybranych, uzyskał dofinansowanie ze środków Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL. Gratulujemy i cieszymy się, że przy naszym współudziale możliwe będzie zrealizowanie tak ambitnego projektu! 

Jednocześnie śpieszymy poinformować, że w 2021 roku uruchomione zostaną dwa konkursy dla przedsiębiorców, w których można będzie ubiegać się o dotację na inwestycje oraz badania i rozwój. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!

Zielony Transport Publiczny z PKM Świerklaniec.

Nasi eksperci będą wspierać PKM Świerklaniec w pozyskaniu dofinansowania w formie dotacji, planowanego przedsięwzięcia zakupu nowych autobusów elektrycznych lub elektrycznych wykorzystujących do napędu wodór, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza 1). 

Wszystkich operatorów i organizatorów publicznego transportu zbiorowego zapraszamy do współpracy.

Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Żory 2020+ Żory – przyjazne miasto.

Nasi doradcy rozpoczęli pracę nad ewaluacją Żorskiej Strategii Rozwoju Miasta. Zabrane dane pozwolą na oszacowanie wartości wskaźników realizacji celów zawartych w Strategii, a także na interpretację uzyskanych wyników. Podsumowaniem będzie „Raport monitoringowy wskaźników Strategii Rozwoju Miasta Żory 2020+ Żory – przyjazne miasto, uwzględniającego lata 2015-2019 oraz pierwsze półrocze 2020 r. Będzie to kolejny krok Miasta w przygotowaniu się do prac nad strategią rozwoju w kolejnej perspektywie. 

Pilotażowe PPP na starcie!

Razem z naszymi partnerami rozpoczynamy nowy pilotażowy projekt PPP dla Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W najbliższych miesiącach nasi eksperci wspierać będą stronę publiczną w przy przygotowaniu i realizacji projektu #pakietoweppp pływalni dla Gminy Wałbrzych oraz Gminy Lubliniec.

Zapewniać będziemy kompleksowe doradztwo – prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne Projekt składa się z dwóch modułów. Pierwszy dotyczy inwestycji budowy letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha, a drugi inwestycji budowy krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu.

Dofinansowanie ścieżki rowerowej w Nadarzynie.

Podjęliśmy się przygotowania kolejnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu budowy ścieżek rowerowych. Tym razem na zlecenie Gminy Nadarzyn nasi eksperci przygotowują wniosek wraz ze studium wykonalności dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3102W w istniejącym pasie drogowym w Młochowie, gm. Nadarzyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, przebudowy jezdni i odwodnienia. 

Dokumentacja posłuży Gminie do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2. Mobilność miejska w tamach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –ZIT- Ścieżki i infrastruktura rowerowa.

Wielki sukces Muzeum Śląskiego!

Projekt Muzeum Śląskiego „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni GWAREK na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” z 15-milionowym dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego! Wśród 4 projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Poddziałania 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego znalazł się projekt przygotowanywłaśnie przez naszych doradców. 

Wszystkich zainteresowanych realizacją projektów z tzw. Funduszy norweskich zapraszamy do kontaktu z nami.

Pin It on Pinterest