Doradztwo dla Głównego Urzędu Miar.

Kolejne wyzwanie eksperckie przed nami. Główny Urząd Miar zlecił nam przygotowanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Naszą rolą będzie również uwzględnienie uwag kierowanych przez JASPERS.

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie – 29 września 2020

Działając jako Zarząd spółki Collect Consulting S.A. z siedzibą w Katowicach, zapraszamy Pana akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które obędzie się 29 września 2020 r. o godz 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jacka Wieczorka w Tarnowskich Górach ul. Gliwicka 35.

Do pobrania

Analizy opłacalności dla Siarkopol S.A.

Na zlecenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. nasi analitycy przygotują kompleksową analizę opłacalności ekonomicznej budowy instalacji do produkcji dodatków do flotacji rud miedzi na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie, Tuczępy.

Wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane usługami wsparcia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem zapraszamy do kontaktu. 

Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o. rozpoczęcie współpracy.

Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego – Filia nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne. Dokumentację projektową, techniczną oraz aplikacyjną przegotowali nasi eksperci dla naszego nowego klienta Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o. Wspieramy szpital w pozyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Aktualizacje planów aglomeracji.

Gmina Bogatynia zleciła naszej firmie opracowanie aktualizacji planu aglomeracji Bogatynia oraz aglomeracji Sieniawka wraz z ewentualnymi rozszerzeniami aglomeracji. To kolejne zamówienie zawiązane wykonaniem przeglądu i granic aglomeracji, w którą zaangażowani są nasi eksperci, Obsługujemy w tym zakresie również Gminę Herby czy Miastem Kielce.

Collect Consulting swoje usługi dopasowuje do potrzeb ciągle zmieniającego się rynku. Wszystkie Gminy, które poszukują profesjonalnego wsparcia w zakresie przeglądu, zmiany, wyznaczenia obszarów czy likwidacji aglomeracji zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Collect doradcą dla projektu PPP w Rumii!

Śpieszymy poinformować, że Gmina Rumia wybrała naszą firmę w postępowaniu na świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego w celu doprowadzenia do wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn.: „Budowa i rozbudowa budynków oraz infrastruktury użyteczności publicznej oraz infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego”.
Liczymy na to że projekt zakończy się sukcesem! Już teraz zapraszamy zainteresowanych inwestorów do kontaktu.

Miejski Plan Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla Miasta Zamościa.

Miasto Zamość podpisało z Collect Consulting S.A. umowę na wykonanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Plan wskazywać będzie wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w kilku najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach miasta, to jest w zakresie zdrowia publicznego, transportu, gospodarki wodnej, przestrzennej, sieci infrastrukturalnych oraz dziedzictwa kulturowego. Osiągnięcie tego celu zrealizowane zostanie poprzez podjęcie wielu wzajemnie skoordynowanych działań adaptacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie odporności miasta Zamościa na obecne i przyszłe zagrożenia klimatyczne.

Test Prywatnego Inwestora dla Wodociągów Siemianowickich.

Na zlecenie Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. przygotowaliśmy specjalistyczną analizę dotycząca występowania pomocy publicznej w przypadku wniesienia przez Miasto Siemianowice Śląskie aportu w postaci infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
Do wielu lat nasi eksperci pomagają gminom i spółkom komunalnym rozwiązywać problematyczne kwestie występowania pomocy publicznej w transakcjach wnoszenia aportów czy dokapitalizowania spółek zależnych.

Pin It on Pinterest