Termin naboru:

Typy projektów:

Poziom dofinansowania:

Kwota dofinansowania/wartość projektu:

29.12.2016 - 28.02.2017

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

50% - wydatki w ramach pomocy de minimis (promocja, szkolenia, usługi doradcze)

45% - mikro i małe przedsiębiorstwa (inwestycje)

35% - średnie przedsiębiorstwa (inwestycje)

100 tys. – 2 mln PLN

marzec/kwiecień 2017

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej

45% - mikro i małe przedsiębiorstwa (inwestycje)

35% - średnie przedsiębiorstwa (inwestycje)

Maksymalna wartość projektu:
10 mln PLN

marzec/kwiecień 2017

Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

Badania przemysłowe:

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa – do 80%
  • Średnie przedsiębiorstwa – do 75%
  • Duże przedsiębiorstwa
    – do 65%

Prace rozwojowe:

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa – do 60%
  • Średnie przedsiębiorstwa – do 50%
  • Duże przedsiębiorstwa – do 40%

Maksymalna wartość projektu:
5 mln PLN

Program Operacyjny:

Działanie/Poddziałanie:

Działanie/Poddziałanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Dofinansowanie

Dotacje unijne

Aktualne nabory wniosków